Sobota, 10 czerwca 2023r. | Imieniny: Bogumila, Malgorzaty, Diany
Pokaż menu

Ogłoszenie o kwalifikacji wojskowej

07 kwietnia, 2023

Zgodnie z Obwieszczeniem Wojewody Opolskiego z dnia 31 marca 2023 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej na terenie Województwa Opolskiego w 2023 roku, od 17 kwietnia do 21 lipca 2023 roku  ma się odbywać w województwie opolskim kwalifikacja wojskowa, podczas której ustala się aktualną zdolność do służby wojskowej. 

Kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu oleskiego przeprowadzona zostanie w okresie od 17 kwietnia do 10 maja 2023 r. w godzinach od 8:00 do godz. 11:00 i odbywać się będzie w Miejskim Domu Kultury w Oleśnie przy ul. Wielkie Przedmieście 31. Termin kwalifikacji wojskowej dla osób z terenu gminy Zębowice - 17 kwietnia 2023 r. 

            Opublikowane rozporządzenie MON w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. stanowi, że do kwalifikacji wezwani będą:

- mężczyźni urodzeni w 2004 r.;

- mężczyźni urodzeni w latach 1999–2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

- osoby, które w latach 2021 i 2022:

a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;

- kobiety urodzone w latach 1999–2004 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;

- osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

            Osoba stawiająca się po raz pierwszy do kwalifikacji wojskowej przedstawia:

1) Wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta):

a) dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,

b) dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;

2) powiatowej komisji lekarskiej - dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

3) szefowi wojskowego centrum rekrutacji:

a) dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe,

b) potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.

            Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej, które:

1) w okresie od dnia ogłoszenia do dnia rozpoczęcia kwalifikacji wojskowej zmieniły miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, zgłaszają się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na ich nowe miejsce pobytu stałego (zamieszkania) lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, który wyznacza im miejsce i termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

2) po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej na danym terenie zamierzają zmienić miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, stawiają się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem dotychczasowego miejsca pobytu.

Wobec osoby, która nie stawiła się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny może być nałożona grzywna w celu przymuszenia albo zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję zgodnie z art. 59 ust 8 Ustawy o obronie Ojczyzny.

            Osoby, które wbrew obowiązkom wynikającym z ustawy:

1) nie stawią się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta), przed właściwą komisją lekarską lub przed szefem wojskowego centrum rekrutacji  w określonym terminie i miejscu, albo nie przedstawią dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane,

2) nie zgłoszą się w celu uregulowania stosunku do obowiązku obrony,

3) nie zgłoszą się w określonym terminie i miejscu na wezwanie właściwych organów w sprawach dotyczących obowiązku obrony oraz odmówią poddania się badaniom lekarskim,

4) odmówią udzielenia właściwym organom prowadzącym ewidencję wojskową informacji w zakresie danych jego dotyczących i przetwarzania w ewidencji wojskowej, podlegają karze ograniczenia wolności albo grzywnie, zgodnie z art. 681 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.

            Osoby, które w celu trwałego uchylania się od obowiązku służby wojskowej albo innej formy spełnienia obowiązku obrony przewidzianej w ustawie dopuszczą się czynu określonego w art. 681 wyżej powołanej ustawy, podlegają - zgodnie z jej art. 685 - karze pozbawienia wolności do lat 2.   

Informacji w  sprawie kwalifikacji  wojskowej dla mieszkańców  Gminy Zębowice  udziela się w Urzędzie  Gminy  Zębowice ul. Izydora Murka 2 pok. Nr 20 (tel. 77 421 60 76 wew. 27).
Gmina Gmina Zębowice

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).