Niedziela, 4 czerwca 2023r. | Imieniny: Kwiryny, Franciszka
Pokaż menu

Zazieleniamy Olesno! Dotacja dla mieszkańców!

21 marca, 2023

pasek.jpeg

BURMISTRZ OLESNA

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na realizację zadań służących ochronie przyrody, określonych w Programie Ochrony Przyrody Gminy Olesno, ze środków budżetu Gminy Olesno, przy współudziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 05.01 Ochrona różnorodności biologicznej.

Dotacje udzielane będą wspólnotom mieszkaniowym i osobom prawnym na realizację przedsięwzięć, obejmujących:

1. utrzymywanie i tworzenie potencjalnych zbiorowisk zastępczych na terenie gminy Olesno, takich jak nasadzenia drzew, krzewów, w tym zadrzewień śródpolnych wraz z przygotowaniem terenu pod nasadzenia (palikowaniem, korowaniem, rozłożeniem agrowłókniny).  Dotowane będą wyłącznie nasadzenia rodzimych gatunków drzew i krzewów, przy czym minimalny obwód pnia sadzonek drzew, mierzony na wysokości 100 cm, powinien wynosić 14 cm);

2. zakładanie łąk kwietnych i chwastowisk na terenie miasta Olesna (wraz z przygotowaniem terenu pod zasiewy, w tym wymianę gleby na żyzną);

3. zakup budek lęgowych dla ptaków, domków dla ssaków i owadów na terenie miasta Olesna, przy czym budki/domki muszą być wykonane z naturalnych materiałów, takich jak drewno, trawy (rurki), szyszki itp.

 

Budżet Programu to 50 tys. zł z możliwością zwiększenia

zazieleniamy olesno 1.png

Zasady udzielania dotacji określa Regulamin udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Olesno przy współudziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 05.01 Ochrona różnorodności biologicznej, na dofinansowanie realizacji zadań ochronnych, określonych w Programie Ochrony Przyrody Gminy Olesno.

UWAGA!

Dofinansowanie nie może być przeznaczone na refundację kosztów poniesionych przed datą podpisania umowy.

Podstawa prawna:

 1. Uchwała Nr LIII/397/22 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 15 lutego 2022 r., w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Olesno, przy współudziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 05.01 Ochrona różnorodności biologicznej na dofinansowanie kosztów inwestycji, służących ochronie przyrody, polegających na realizacji zadań ochronnych określonych w Programie Ochrony Przyrody Gminy Olesno

 2. Uchwała nr LXX/518/23 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 14 lutego 2023 r., w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/397/22 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 15 lutego 2022r., w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Olesno, przy współudziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 05.01 Ochrona różnorodności biologicznej na dofinansowanie kosztów inwestycji, służących ochronie przyrody, polegających na realizacji zadań ochronnych określonych w Programie Ochrony Przyrody Gminy Olesno

Termin składania wniosków: od 30.03.2023 r. do 30.04.2023 r. lub do wyczerpania środków – decyduje kolejność zgłoszeń.  

Miejsce i forma składania wniosków: Wniosek o udzielenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Oleśnie (Sekretariat pok. nr 112) lub przesłać za pomocą operatora pocztowego na adres: Urząd Miejski w Oleśnie, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno. Wnioski należy składać wyłącznie w wersji papierowej.

Wzory wniosków i formularzy niezbędnych do udzielenia i rozliczenia dotacji:

 1. PDFWniosek o udzielenie dotacji.pdf (520,42KB)

 2. PDFinformacja dotyczaca przetwarzania danych osobowych.pdf (153,22KB)

 3. PDFwniosek o rozliczenie dotacji.pdf (356,51KB)
   

Termin zakończenia i rozliczenia przedsięwzięcia: w ciągu 10 dni od zakończenia przedsięwzięcia, nie później niż do dnia 31.05.2023 r.

 
Wykaz dokumentów niezbędnych do udzielenia i rozliczenia dotacji:

Załączniki do wniosku o rozliczenie dotacji:

 1. W przypadku nieruchomości będącej przedmiotem współwłasności, oświadczenie wnioskodawcy o uzyskaniu zgody współwłaścicieli nieruchomości na złożenie wniosku o udzielenie dotacji.

 2. W przypadku wniosku, składanego przez wspólnotę mieszkaniową: uchwała powołująca zarząd wspólnoty lub umowa powierzająca zarządzanie nieruchomością zarządcy (podmiotowi reprezentującemu wspólnotę mieszkaniową);

 3. Oryginały dokumentów uprawniających do występowania w imieniu wnioskodawcy (jeśli dotyczy):

 4. pełnomocnictwo;

 5. dowód uiszczenia opłaty skarbowej (jeśli wymagana).

 6. Mapa/załącznik graficzny ze wskazaniem miejsca zadania

 

Załączniki do wniosku o rozliczenie dotacji:

 1. kopie faktur VAT lub rachunków, które wskazują wnioskodawcę jako nabywcę, potwierdzające poniesione przez niego nakłady, poświadczone za zgodność z oryginałem, opatrzone czytelnym podpisem Beneficjenta (oryginały do wglądu);

 2. dowody potwierdzające dokonanie zapłaty za zrealizowaną inwestycję np. bezgotówkowo-potwierdzenie dokonania przelewu, gotówkowo – potwierdzenie wykonawcy o przyjęciu zapłaty, o ile na fakturze/rachunku nie jest zaznaczone dokonanie zapłaty;

 3. dokumentacja fotograficzna realizacji zadania – min. 3 zdjęcia, dokumentujące realizację zadania;

 4. oświadczenie o kwalifikowalności VAT.

 

 
Gmina Gmina Olesno

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).