Środa, 6 grudnia 2023r. | Imieniny: Mikołaja, Jaremy, Emiliana
Pokaż menu

Ogłoszenie Burmistrza Olesna

27 września, 2023
Ratusz w Oleśnie /  Konrad Kurzacz Pimke - Praca własna / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 Ratusz w Oleśnie / Konrad Kurzacz Pimke - Praca własna / Wikipedia / CC BY-SA 3.0

 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA OLESNA O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OLESNO

Na podstawie art. 65 ust 2, pkt 1) ustawy z dnia 7 lipca 2023 roku o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1688), w związku   z art. 11 pkt 7) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977, z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olesno, obejmującej obszar położony w rejonie ulicy Gorzowskiej, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od dnia 12 października 2023 r. do dnia 05 listopada 2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Oleśnie, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno - Wydział Infrastruktury i Zarządzania Nieruchomościami, w godzinach pracy urzędu. 

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się  w Urzędzie Miejskim w sali nr 117 w dniu 24 października 2023 r. o godzinie 11.00.

Zgodnie z art. 11 ust. 8 wyżej wymienionej ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 listopada 2023 r. do Burmistrza Olesna na adres: Urzędu Miejskiego w Oleśnie, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno lub drogą elektroniczną bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres gmina@olesno.pl w terminie jak wyżej.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 39 w związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn.zm.), w brzmieniu obwiązującym przed zmianą dokonaną ustawą dnia 7 lipca 2023 roku o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1688),  w związku z postępowaniem w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wyżej wymienionej zmiany studium, w miejscu i czasie wyłożenia projektu zmiany studium do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy tj. projektem zmiany studium, uzgodnieniem stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko, prognozą oddziaływania na środowisko oraz wymaganymi opiniami. Uwagi i wnioski w postępowaniu należy składać w formie pisemnej do Burmistrza Olesna, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: gmina@olesno.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 listopada 2023 r.  Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków w niniejszym postępowaniu jest Burmistrz Olesna.

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) w związku z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1429) oraz art. 11a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 23 marca 2003 r. (Dz.U. z 2023 r., poz. 977 z późn.zm.) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Olesna, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.
  2. Dane kontaktowe Inspektor Ochrony Danych - Administrator, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, -mail: , tel: 343597841.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olesno.
  4. Podstawa przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: ustawa z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
  5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, w tym upoważnieni pracownicy Administratora.
  7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres w toku sporządzania projektu Studium, obowiązujący okres archiwizacji: zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 553 z późn. zm.).
  8. Jest Pan/Pani zobowiązana do podania danych osobowych. Konsekwencją ich niepodania będzie uniemożliwienie działań związanych z rozpatrzeniem wniosku.

 

                       Administrator

         (-) Burmistrz Olesna
Gmina Gmina Olesno

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).