Środa, 29 maja 2024r. | Imieniny: Magdaleny, Bogumily, Urszuli
Pokaż menu

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OLESNA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów eksploatacji powierzchniowej w gminie Olesno w obrębach: Stare Olesno, Wojciechów, Świercze, Łomnica

23 października, 2020
Ratusz w Oleśnie /  Konrad Kurzacz Pimke - Praca własna / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 Ratusz w Oleśnie / Konrad Kurzacz Pimke - Praca własna / Wikipedia / CC BY-SA 3.0

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OLESNA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów eksploatacji powierzchniowej w gminie Olesno w obrębach: Stare Olesno, Wojciechów, Świercze, Łomnica

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.), a także uchwały Nr XIII/96/19 z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów eksploatacji powierzchniowej w gminie Olesno
w obrębach: Stare Olesno, Świercze, Łomnica, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu ww. projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
w dniach od 27 października 2020 r. do 27 listopada 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, przy ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, w godzinach pracy urzędu. Ponadto informuję,
iż projekt planu wraz z prognozą zostanie opublikowany w okresie wyłożenia do wglądu publicznego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu, w zakładce Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, odbędzie się dnia 24 listopada 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Oleśnie, o godz 1200. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Burmistrza Olesna na adres Urzędu Miejskiego lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: lub za pomocą formularza zamieszczonego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu, w zakładce Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 grudnia 2020 r.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 do 5, art. 40, w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości,
że zgodnie z art. 46 pkt 1 ww. ustawy, projekt planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa
w opracowywaniu dokumentu. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego, w dniach i godzinach jak wyżej. Zgodnie z art. 40 ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być składane uwagi na piśmie, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres: , w terminie do dnia 11 grudnia 2020 r. Uwaga powinna zawierać nazwisko, imię, nazwę
i adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Olesna. Projekt planu nie wymaga przeprowadzenia postępowania
w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko. Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje o ww. projekcie planu i prognozie oddziaływania na środowisko.

DOCUzasadnienie do planu.doc
PDFPrognoza oddziaływania na środowisko.pdf
PDFMpzp - załącznik graficzny nr 4.pdf
PDFMpzp - załącznik graficzny nr 3.pdf
PDFMpzp - załącznik graficzny nr 2.pdf
PDFMpzp - załącznik graficzny nr 1.pdf
DOCMpzp - część tekstowa.doc
DOCUwaga do mpzp.doc
 

DOCUwaga do mpzp.doc

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) w związku z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.) oraz art. 17a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 23 marca 2003 r. informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Olesna, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.
  2. Dane kontaktowe: Inspektor Ochrony Danych - Administrator, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, tel.: 343597841, e-mail: iod@olesno.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  4. Podstawa przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
  5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, w tym upoważnieni pracownicy Administratora.
  7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres w toku sporządzania projektu planu miejscowego, obowiązujący okres archiwizacji: zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553 ze zm.).
  8. Jest Pan/Pani zobowiązana do podania danych osobowych. Konsekwencją ich niepodania będzie uniemożliwienie działań związanych z rozpatrzeniem wniosku.

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 
Gmina Gmina Olesno

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).