Niedziela, 29 stycznia 2023r. | Imieniny: Zdzisława, Franciszka, Józefa
Pokaż menu

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – GMINNY KOORDYNATOR PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA

16 czerwca, 2021
Urząd Miejski w Gorzowie ślaskim / Google Maps Urząd Miejski w Gorzowie ślaskim / Google Maps

OGŁOSZENIE O NABORZE

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Burmistrz Gorzowa Śląskiego

ogłasza

nabór na stanowisko

 

Gminnego Koordynatora Programu Ochrony Powietrza

 

 

Miejsce wykonywania pracy: Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim

ul. Wojska Polskiego 15

46-310 Gorzów Śląski

 

 

 1. Wymagania niezbędne:

 

 • Minimalne wykształcenie wyższe pierwszego stopnia (licencjat, inżynier albo równorzędny potwierdzający wykształcenie wyższe na tym samym poziomie, zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).
 • Dobra znajomość przepisów:
 • Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego
 • Ustawa o samorządzie gminnym
 • Ustawa o pracownikach samorządowych
 • Ustawa Prawo ochrony środowiska
 • Ustawa Prawo energetyczne
 • Ustawa o efektywności energetycznej
  • Obywatelstwo polskie.
  • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
  • Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku.
  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa.
  • Prawo jazdy kat. B.

 

 1. Wymagania dodatkowe:

 

 • Umiejętność obsługi komputera:
 • edytory tekstu: np. Microsoft Word, OpenOffice Writer
 • arkusze kalkulacyjne: Microsoft Excel, OpenOffice,
 • programy do tworzenia prezentacji: Microsoft PowerPoint, Open Office Impress
 • programy pocztowe: Microsoft Outlook

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

 • zdefiniowanie indywidualnego planu działania programu ochrony powietrza (gminnego programu ograniczenia niskiej emisji) wraz z jego harmonogramem;
 • utworzenie gminnego programu ochrony powietrza;
 • aktualizacja i integracja gminnych programów ochrony powietrza służących poprawie jakości powietrza zawartych w Planie gospodarki niskoemisyjnej, Programie ograniczania niskiej emisji oraz założeniach do planu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną oraz innych dokumentów strategicznych dotyczących poprawy jakości powietrza w gminie;
 • nadzór nad prawidłowym wdrażaniem przyjętego w gminie programu ochrony powietrza poprzez inicjowanie działań i inwestycji służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń powietrza oraz gazów cieplarnianych;
 • pomoc w osiąganiu celów programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego;
 • pozyskiwanie zewnętrznego wsparcia finansowego dla gminy na realizację zidentyfikowanych potrzeb w zakresie inwestycji i działań ograniczających emisję zanieczyszczeń, podnoszących efektywność energetyczną i budujących świadomość społeczną w tym zakresie;
 • pozyskiwanie zewnętrznego wsparcia finansowego na realizację programów pomocowych dla mieszkańców służących ograniczaniu emisji zanieczyszczeń, pomoc dla mieszkańców w skorzystaniu z tych programów, w tym pomoc w prawidłowym wypełnieniu wniosku o dotację;
 • udzielanie porad mieszkańcom w zakresie wymiany źródła centralnego ogrzewania
  i ciepłej wody użytkowej (optymalizacja doboru rodzaju i mocy źródła ciepła) oraz modernizacji energetycznej budynku (z możliwością wykorzystania badania kamerą termowizyjną);
 • prowadzenie edukacji mieszkańców, organizacja spotkań w zakresie oszczędności zużycia energii oraz ekologicznych i zdrowotnych korzyści z wymiany źródeł ciepła;
 • współpraca z władzami gminy stanowiąc wsparcie wójta/burmistrza/prezydenta miasta w prowadzeniu skutecznej polityki poprawy jakości powietrza/dostarczanie wsparcia decydentom, informowanie i angażowanie władz gminy;
 • współpraca z lokalnymi mediami, telewizją, księżmi, lokalnymi grupami działania, organizacjami pozarządowymi, Ochotniczą Strażą Pożarną, Policją, lekarzami, firmami energetycznymi, drogowcami, izbami gospodarczymi/rolniczymi etc.;
 • monitorowanie i projektowanie budżetu w ramach zadania, rozliczanie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu;
 • przygotowywanie raportów, zestawień, sprawozdań dla Zespołu ds. Realizacji Projektu LIFE UMWO;
 • stała współpraca z Zespołem ds. Realizacji Projektu LIFE;
 • zarzadzanie ryzykiem w zakresie przypisanym do Gminnego Koordynatora POP
  w ramach przyjętego podejścia do zarządzania poszczególnymi zidentyfikowanymi ryzykami;
 • współpraca i komunikowanie się z innymi podmiotami zajmującymi się ochroną powietrza (np. z innymi organami administracji publicznej, z powołanymi
  w WFOŚiGW w Opolu ekspertami ds. energetyki etc.);
 • aktywne uczestniczenie w studiach podyplomowych oraz ich pozytywne ukończenie;
 • stałe podnoszenie kwalifikacji poprzez udział w warsztatach, seminariach, konferencjach;
 • udział w cyklicznych spotkaniach organizacyjnych dla Gminnych Koordynatorów POP organizowanych przez Zespół ds. Realizacji Projektu LIFE UMWO.

 

Gmina Gorzów Śląski, jako Współbeneficjent, podpisała umowę o Partnerstwie dotyczącą Projektu LIFE (Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego – LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL) + (LIFE19 GIE/PL/000398-LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL) finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE i współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

Zgodnie z działaniem B.5 Poprawa jakości powietrza dzięki zwiększeniu zdolności administracji na poziomie gmin do realizacji zadań POP, gmina powinna przygotować kompetencyjnie Gminnego Koordynatora POP do skutecznego pełnienia przez niego roli w systemie zarządzania realizacją programu ochrony powietrza poprzez:

 • zatrudnienie na pełny etat (od dnia 1 sierpnia 2021 roku) na stanowisko Gminnego Koordynatora POP w terminie zapewniającym możliwość udziału w kursie przygotowawczym oraz zapewniającym zatrudnienie w trakcie obowiązkowych studiów podyplomowych oraz zapewnienie po swojej stronie przeprowadzenia ogólnego przeszkolenia z pracy w urzędzie.

Osoba zatrudniona jako Gminny Koordynator POP zostanie oddelegowana do odbycia obowiązkowego procesu kształcenia, które odbędzie się w formie studiów podyplomowych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Opolskiej i (jeśli będzie to konieczne) w miesięcznym kursie przygotowawczym na studia podyplomowe. Gminnemu Koordynatorowi POP będzie przysługiwało zwolnienie z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania.

 

Gminny Koordynator POP uzyska dyplom i certyfikat audytora standardu środowiskowego budynku mieszkalnego.

Program edukacyjny zostanie przeprowadzony przez Politechnikę Opolską (PO). Aby program edukacyjny mógł być skuteczny, dla grupy uczestników, którzy będą tego wymagali (ich startowe kompetencje nie będą w pełni odpowiadać profilowi kompetencyjnemu kandydata na w/w stanowisko i wymagane będzie uzupełnienia bazowe kompetencji), przed uruchomieniem studiów podyplomowych zostanie przeprowadzony miesięczny kurs przygotowawczy. Kurs ten odbędzie się na PO we wrześniu 2021 r. Po kursie przygotowawczym zostaną uruchomione studia podyplomowe.

Pierwszy semestr studiów podyplomowych będzie trwał od października 2021 do stycznia 2022 r., natomiast drugi semestr od lutego 2022 r. do czerwca 2022 r. Zajęcia będą się odbywać w wybrany dzień tygodnia (np. w piątki) zgodnie z harmonogramem studiów. Słuchacze będą mieli możliwość uczestniczenia w wykładach, ćwiczeniach, zajęciach laboratoryjnych. Przewiduje się również wyjazdy studyjne np. do miejsc, gdzie znajdują się nowoczesne kotły niskoemisyjne. W trakcie studiów podyplomowych przewidywany jest również wykład specjalny z udziałem zaproszonego europejskiego eksperta i autorytetu w dziedzinie oceny jakości powietrza i dyspersji zanieczyszczeń.
Z niektórych przedmiotów przewidziano zarówno wykłady, jak i zajęcia ćwiczeniowe w niewielkich kilkunastoosobowych grupach, co ma zapewnić warunki dla nabycia przez słuchaczy umiejętności (nie tylko wiedzy).

W ten sam sposób będą zorganizowane zajęcia związane z przygotowaniem pracy końcowej w formie projektu - Gminnego Programu Ochrony Powietrza (GPOP), zwany również Gminnym Programem Niskoemisyjnym (GPN) - przedłożenie pracy końcowej będzie jednym z warunków ukończenia studiów podyplomowych. Wykładowcy realizujący program kształcenia będą również udzielać konsultacji Gminnym Koordynatorom POP w procesie tworzenia przez nich pracy końcowej. Zgodnie z regulaminem studiów podyplomowych kształcenie zakończy się uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych, czego potwierdzeniem będzie świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Wyniki programu kształcenia zostaną potwierdzone również uzyskaniem przez Gminnych Koordynatorów POP certyfikatu audytora standardu środowiskowego budynku mieszkalnego. 

 

 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku

  • Wymiar zatrudnienia: pełny etat.
  • Miejsce pracy: Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim.
  • System czasu pracy: podstawowy.
  • Stanowisko związane z kontaktami z petentami.

 

 1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce,
  w rozumieniu
  przepisów o rehabilitacji zawodowej w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia: 0%

 

 1. Wymagane dokumenty:

  • Życiorys (CV).
  • List motywacyjny.
  • Dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów).
  • Kwestionariusz osobowy.
  • Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
  • Oświadczenie kandydata, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (składane pod odpowiedzialnością karną wynikającą z art. 233 kodeksu karnego, opatrzone danymi kandydata oraz datą i czytelnym podpisem).
  • Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na wskazanym stanowisku.
  • Kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia określonego w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.

 

 1. Informacje dodatkowe:

  • Zgłoszenia należy składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu kontaktowego z dopiskiem:

 

„Konkurs na stanowisko

Gminnego Koordynatora Programu Ochrony Powietrza

(Gminny Koordynator POP)

w Urzędzie Miejskim w Gorzowie Śląskim”

 

w terminie do dnia 1 lipca 2021 roku do godz. 15.00

na adres: Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski (decyduje data wpływu do urzędu).

 • Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV
  (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
  w ofercie pracy dla potrzeby związane z realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
  osobowych (tj. Dz. U z 2019 poz. 1781
  z późn.zm.), ustawą z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1282 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
  o ochronie danych)
 • Zgłoszenia, które wpłyną do urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą
 • Otwarcie kopert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Gorzowie Śląskim w dniu 2 lipca 2021 roku.
 • Lista kandydatów spełniających wymagania formalne, dopuszczonych do drugiego etapu naboru (testu pisemnego ze znajomości ustaw wymienionych w pkt 1.2 niniejszego ogłoszenia) oraz termin jego przeprowadzenia zostaną ogłoszone
  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim
  (https://bip.gorzowslaski.pl/m10013/k170-Nabor-na-wolne-stanowiska)
 • Trzecim, ostatnim etapem będzie rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami którzy uzyskali minimalny poziom punktowy z drugiego etapu, określonego przed przeprowadzeniem testu.
 • Przewidywany termin rozstrzygnięcia naboru do dnia 6 lipca 2021 roku.
 • Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim (https://bip.gorzowslaski.pl/m10013/k170-Nabor-na-wolne-stanowiska) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski

  

 

  

 

Klauzula informacyjna 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w załączonych dokumentach aplikacyjnych, w tym w załączonym CV, przez Gminę Gorzów Śląski, ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski w celu udziału w niniejszym naborze zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO.

Zostałem/am poinformowany/a, o tym, że:

 1. Administratorem moich danych osobowych podanych w dokumentach aplikacyjnych jest Burmistrz Gorzowa Śląskiego z siedzibą w Gorzowie Śląskim, ul. Wojska Polskiego 15, który reprezentuje Gminę Gorzów Śląski i jest kierownikiem Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@gorzowslaski.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach udziału w niniejszym naborze.
 4. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa pracy, jest niezbędne, aby uczestniczyć w rekrutacji. Podanie innych danych jest w pełni dobrowolne.
 5. Przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w toku obecnego naboru odbywa się w oparciu o:
 • przepisy prawa pracy, w tym Kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w zakresie wskazanym w tych przepisach,
 • dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO - w przypadku podania danych należących do szczególnych kategorii danych) w przypadku pozostałych danych.
 1. Mam prawo do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż przez czas trwania rekrutacji.
 3. Moje dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
 4. Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 
 5. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 
Gmina Gmina Gorzów Śląski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).