Czwartek, 29 lutego 2024r. | Imieniny: Lecha, Lutoslawa
Pokaż menu

Gospodarka odpadami – odpowiedzi na pytania

21 stycznia, 2021

Najczęściej zadawane pytania przez mieszkańców:

    1. Gdzie mogę zapłacić za odbiór odpadów?
Opłat można dokonywać poprzez Internet, w placówkach bankowych lub na poczcie. Związek nie prowadzi punktu kasowego.
Prosimy nie dokonywać wpłat na konto Urzędu Miejskiego!
    2. Kiedy otrzymam nr konta do wpłat?
Blankiety będą wysyłane systematycznie, od drugiej połowy stycznia 2021r.
Właściciele nieruchomości, którzy nie otrzymali indywidualnego numeru rachunku bankowego proszeni są o kontakt z biurem związku sekretariat@czystyregion.pl lub biuro@czystyregion.pl .
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić wyłącznie na indywidualny rachunek bankowy przydzielony przez Związek dla każdej nieruchomości w wysokości określonej w deklaracji.
Numer rachunku zostaje przypisany właścicielowi nieruchomości po złożeniu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
    3. Kiedy będzie nowy harmonogram?
Harmonogram zostanie dostarczony po podpisaniu umowy z nowym wykonawcą. Po zaakceptowaniu go przez Związek, zostanie dostarczony każdemu właścicielowi zabudowy jednorodzinnej. Harmonogramy zostaną także udostępnione na stronach www Związku oraz Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu.
    4. Czy mogę wrzucać odpady do worków, które mi zostały po poprzedniej firmie?
Tak, można używać worków po poprzedniej firmie. Ważne, by na daną frakcje stosować worki w odpowiednim kolorze (zielonym, żółtym lub niebieskim).
    5. Czy worki będą dostarczane na posesję?
Wykonawca wyposaży właścicieli nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych (bez dodatkowej opłaty) w pierwszy komplet worków przeznaczonych do odpadów selektywnie zbieranych w ilości, pojemności i kolorystyce zgodnej z obowiązującym regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Związku. Czynności te powinny być wykonane do końca stycznia 2021 r.
Przez komplet worków należy rozumieć zestaw worków składający się z 6 szt. worków żółtych, 2 szt. worków zielonych i 2 szt. worków niebieskich. 
Wykonawca wywożąc odpady w workach przekaże właścicielom nieruchomości ilość worków nowych, równą ilości worków odebranych.
Worki nie są limitowane, jeśli te ilości nie będą wystarczające, to można zgłosić się po dodatkowe do Urzędu.
    6. Co zrobić z odpadami BIO skoro nie mam jeszcze pojemnika,  w styczniu nie są BIO odpady odbierane?
Odpady należy gromadzić w workach (tak jak dotychczas) – w momencie podstawienia pojemnika brązowego przez firmę odbierającą odpady, odpady bio należy przesypać do pojemnika i wystawić do odbioru zgodnie z terminem wskazanym w harmonogramie. W pojemniku na bioodpady nie mogą znaleźć się woreczki foliowe.
W przypadku, gdy firma wywożąca odpady nie zdąży podstawić pojemnika a będzie już wyznaczony dzień odbioru tych odpadów – odpady należy wystawić w worku.
    7. Kiedy będą dostarczane pojemniki na BIO?
Nowy wykonawca usługi powinien dostarczyć pojemniki przed pierwszym terminem odbioru tej frakcji odpadów. Harmonogram podstawiania pojemników będzie udostępniony na stronie Związku oraz Urzędu Miejskiego.
    8. Czy na odpady zmieszane można mieć kosz koloru zielonego?
Na dzień dzisiejszy jest to dopuszczalne, jednakże w związku obowiązującym rozporządzeniem ministra środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, kolory pojemników muszą zostać dostosowane do obowiązujących przepisów do 1 lipca 2022 roku – od tego dnia będą to obowiązkowo pojemniki czarne.
    9. Czy na Popiół można mieć kosz innego kolor u niż szary?
Pojemnik na popiół powinien mieć przynajmniej szarą klapę (może to być zamalowana klapa innego koloru). Najlepiej by był szary, bądź czarny z szarą klapą, gdyż tak jak wspomniano powyżej (odpowiedź nr 8) do takiej kolorystyki zobowiązują nas przepisy ogólnokrajowe od 1 lipca 2022 roku.
    10. Co zrobić z nadwyżką popiołu skoro w styczniu odbiór popiołu miał być dwa razy, a jest tylko raz?
Przy pierwszym odbiorze popiołu w lutym zostaną odebrane wszystkie wytworzone przez mieszkańców nadwyżki popiołu. Warto zaznaczyć, że popiół jest frakcją nielimitowaną i mieszkaniec może zaopatrzyć się w dowolną ilość pojemników.
    11. Ile można mieć koszy na popiół?
Nie ma limitu ilości pojemników na popiół. Pojemniki powinny być oklejone stosowną naklejką wydaną po zgłoszeniu selektywnego zbierania popiołu, w którym określa się m.in. liczbę posiadanych pojemników.
Do pojemnika na popiół wsypujemy jedynie popiół powstający w naszych gospodarstwach domowych (z ogrzewania pomieszczeń lub wody). Popiół powstający na terenie firm i instytucji wyłączonych z systemu obsługiwanego przez Związek (np. w piekarni, sklepie, zakładzie produkcyjnym itd.) powinien być odebrany oddzielnie, w ramach indywidualnej umowy z odbiorcą odpadów.
    12. Kiedy będą naklejki na Popiół?
Właściciele nieruchomości, którzy zgłoszenie selektywnego zbierania popiołu przesłali bezpośrednio do biura Związku, naklejkę otrzymają drogą pocztową po 1 lutego 2021 r. Ponadto, od dnia 25.01.2021 r. naklejki będzie można odbierać w siedzibie Urzędu Miejskiego.
    13. Gdzie mogę kupić kosz na odbiór odpadów?
Pojemniki można kupić np. w sklepach i marketach z materiałami budowlanymi lub poprzez sklepy internetowe.
    14. Dlaczego nie ma odbioru szkła w styczniu?
Zgodnie z przyjętym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego „Czysty Region”, odbiór szkła będzie się odbywał raz na dwa miesiące.
    15. Ile mogę mieć pojemników na zmieszane?
Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego „Czysty Region”, pojemność pojemnika powinna być dostosowana do ilości osób korzystających z pojemników i częstotliwości odbioru odpadów wynikającej z harmonogramu odbioru odpadów. Średnia ilość niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych przy prowadzonej selektywnej zbiórce odpadów wynosi 15 l na osobę na tydzień. Minimalna pojemność pojemnika to 120 l. Uwzględniając odbiór odpadów zmieszanych co dwa tygodnie, gospodarstwo domowe 1, 2, 3 i 4-osobowe powinno być wyposażone w pojemnik o pojemności 120 l, 5, 6, 7 i 8-osobowe – 240 l. 
Nadmiar zmieszanych odpadów komunalnych odbierany będzie wyłącznie z własnych worków właściciela nieruchomości.
    16. Kto teraz będzie odbierał odpady na terenie Gminy Dobrodzień?
Od lutego firmą odbierającą odpady na terenie Gminy Dobrodzień będzie Czysty Region Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Naftowej 7, 47- 230 Kędzierzyn – Koźle. Telefon 77-488-68-50
    17. Gdzie znajdę harmonogram na odbiór odpadów?
Harmonogramy zostaną dostarczone przez nowego wykonawcę wszystkim mieszkańcom. Ponadto można je znaleźć na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu:
www.dobrodzien.pl → Gospodarka i komunikacja → odpady komunalne
oraz Związku Międzygminnego „Czysty Region”
www.czystyregion.pl → Harmonogram
    18. Otrzymałem harmonogram, z którego nie wynika, że to wywóz odpadów, skąd  mam wiedzieć co oznaczają cyfry napisane w kolumnach i że to nie są godziny odjazdu autobusów?
Harmonogram został podzielony na zabudowę jednorodzinną i wielorodzinną. W pierwszym wierszu jest oznaczony miesiąc. W kolejnych wierszach poszczególne frakcje odpadów wraz z dniem w danym miesiącu, w którym będzie odbiór. Poszczególne dni odbioru danej frakcji w danym miesiącu oddzielone są przecinkami. 
    19. Co to jest zabudowa wielolokalowa?
Zabudowa wielolokalowa – ze względu na brak prawnej definicji, przyjmuje się że jest to nieruchomość zabudowana budynkami mieszkalnymi innymi niż budynki mieszkalne jednorodzinne.

Zabudowa jednorodzinna
Budynek mieszkalny jednorodzinny (zgodnie z ustawą Prawo budowlane) – to budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 % powierzchni całkowitej budynku. Do złożenia deklaracji zobowiązany jest właściciel nieruchomości. W przypadku dwóch właścicieli, patrz pkt 20.

Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową.
Wspólnota mieszkaniowa ponosi wynikające z ustawy opłaty bez ograniczeń, a każdy właściciel lokalu – w części odpowiadającej stosunkowi liczby osób zamieszkujących lokal do liczby osób zamieszkujących we wszystkich lokalach.
Jeżeli w nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym funkcjonuje wspólnota mieszkaniowa, powstała z mocy prawa na podstawie przepisów ustawy z 24 czerwca 2015r. o własności lokali, to „zbiorczą/wspólną” deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obejmującą wszystkie lokale wchodzące w jej skład (oraz ją uaktualniać w razie zmiany danych) składa wspólnota mieszkaniowa.

Właściciele lokali mieszkalnych i mieszkańcy budynków wielolokalowych nie składają odrębnych deklaracji. Właściciel lokalu powinien podać dane niezbędne do ustalenia wysokości opłaty i zgłaszać zawsze zmiany jeśli wystąpiły w tym zakresie. Osoba, której służy spółdzielcze prawo do lokalu, lub osoba faktycznie zamieszkująca lokal należący do spółdzielni mieszkaniowej nie jest obowiązana do wykonywania obowiązków właściciela nieruchomości wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ponadto właściciel lokalu powinien uiszczać opłatę dotyczącą jego lokalu do Wspólnoty Mieszkaniowej lub Spółdzielni Mieszkaniowej. „Zbiorczą/wspólną” deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obejmującą wszystkie lokale wchodzące w jej skład, w imieniu wszystkich mieszkańców, składa WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA lub SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA.

    20. Kto powinien złożyć deklarację, skoro jest dwóch właścicieli i który z nich powinien uiszczać opłatę?
Jeśli budynek jednorodzinny posiada dwóch właścicieli i każdy z nich prowadzi odrębne gospodarstwo domowe, wówczas powinny zostać złożone dwie odrębne deklaracje. Jeżeli jednak jeden ze współwłaścicieli nie zamieszkuje w tym budynku to nie powinien składać deklaracji, ani uiszczać opłaty.
    21. Kiedy należy złożyć deklarację?
Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na nieruchomości odpadów komunalnych. 

W przypadku zmiany danych będących podstawą do ustalenia wysokości należnej opłaty lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Ponadto zgodnie z art. 6m ust 4. ww ustawy 
„ Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny…z wyjątkiem … zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze śmiercią mieszkańca…” gdzie czas na złożenie deklaracji wynosi 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

NIE MA MOŻLIWOŚCI zmiany deklaracji zmniejszającej wysokość opłaty za okres wstecz, co oznacza, że w przypadku, gdy np. we wrześniu z nieruchomości wyprowadził się jeden z mieszkańców, a właściciel nieruchomości nie złożył nowej deklaracji do 10 października, będzie zobowiązany ponieść opłaty za cały okres do czasu dokonania zmiany.

Sposoby składania deklaracji
Deklaracje można złożyć:
- w siedzibie Związku Międzygminnego „Czysty Region” ul. Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn-Koźle;
- za pośrednictwem wójta/burmistrza/prezydenta właściwego według miejsca położenia nieruchomości;
- za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP;
lub wysłać pocztą tradycyjną na adres biura Związku.
Deklaracji nie można wysyłać e-mailem.

    22. Kto ma obowiązek złożenia deklaracji?
Obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mają właściciele nieruchomości, przez których rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
Jeżeli obowiązki wskazane w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mogą jednocześnie dotyczyć kilku podmiotów, obowiązany do ich wykonania jest podmiot lub podmioty faktycznie władające nieruchomością. W takim przypadku podmioty te mogą w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, wskazać podmiot obowiązany do wykonania obowiązków wynikających z ustawy.
Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową. Więcej informacji patrz pkt. 19.

    23. W tygodniu pracuję za granicą / studiuję, przyjeżdżam tylko na weekendy. Czy jestem zobowiązany do złożenia deklaracji?
Tak, ponieważ podczas przebywania w miejscu zamieszkania powstają odpady komunalne.
    24. Jeden z moich domów stoi pusty, odziedziczyłem(am) go po dziadkach. Czy w stosunku do niego również muszę składać deklarację?
Nie ma takiej potrzeby, jednak można złożyć deklarację zerową (czyli podać, że na danej nieruchomości nie zamieszkują mieszkańcy, a stawka miesięczna za wywóz odpadów wynosi 0 zł).
    25. Czy od noworodków i małych dzieci trzeba uiszczać opłatę?
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość niezależnie od jej wieku (dzieci także produkują odpady).
    26. Zakupiłem dom a poprzedni właściciel złożył deklarację, czy muszę składać nową deklarację?
Tak, należy złożyć pierwszą deklarację, jako nowy właściciel nieruchomości. Poprzedni właściciel nieruchomości powinien powiadomić Związek o zbyciu nieruchomości lub złożyć deklarację tzw. „zerową”, jeśli w pierwszej deklaracji wykazane były osoby zamieszkujące tą nieruchomość.
    27. Osoba, która złożyła deklarację, zmarła, co powinienem zrobić?
1) należy przedłożyć do Związku kserokopię aktu zgonu (w celu zamknięcia konta zmarłej osoby – wyzerowania naliczonych należności) oraz
2) jeżeli nieruchomość będzie nadal zamieszkana – podmiot faktycznie władający nieruchomością zobowiązany jest złożyć pierwszą deklarację (w celu otwarcia nowego konta dla tej osoby – naliczenia należności dla tej osoby).
    28. Co zrobić z nadmiarem bioodpadów?
Nadmiar bioodpadów należy dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Istnieje także możliwość zamówienia płatnej usługi dodatkowej na odbiór bioodpadów, wówczas odpady te zostaną odebrane spod nieruchomości. Usługa jest realizowana w najbliższym możliwie terminie zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych. 
    29. Co to jest usługa dodatkowa i gdzie ją mogę zamówić?
Jeżeli na terenie nieruchomości wytwarza się okresowo ilość odpadów większą niż określa to uchwała dotycząca zakresu świadczenia usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości może za dodatkową opłatą skorzystać z usług odbioru tych odpadów sprzed posesji.
Cennik oraz więcej informacji dotyczącej usługi dodatkowej znajdą Państwo na stronie www.czystyregion.pl w zakładce „Biuro Informacji i Obsługi Mieszkańca” (tel. 77 446 11 93 lub 77 446 11 97, e-mail: biuro@czystyregion.pl).
Gmina Gmina Dobrodzień

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).