Niedziela, 24 września 2023r. | Imieniny: Gerarda, Ruperta, Tomiry
Pokaż menu

Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego – konsultacje

17 sierpnia, 2023
Urząd Miejski w Wołczynie / Google Maps Urząd Miejski w Wołczynie / Google Maps

Harmonogram konsultacj
projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie określenia aktualizacji „Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego”

Ogłoszenie konsultacji
Po przyjęciu przez Zarząd Województwa Opolskiego projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie określenia aktualizacji „Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego”, projekt ten zostanie:
1) przekazany Radzie Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego;
2) zamieszczony w serwisie internetowym organizacji pozarządowych;
3) opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządu Województwa Opolskiego;
4) zamieszczony na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego;
5) przekazany osobom odpowiedzialnym za współpracę z organizacjami pozarządowymi we wszystkich gminach na terenie województwa opolskiego.

Termin przeprowadzenia konsultacji: 21 dni od dnia ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji tj.: od 11  do 31 sierpnia 2023 roku (10 sierpnia 2023 roku – dzień ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji)
Zgłaszanie uwag
W terminie 21 dni od dnia ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji tj.: od 11 do 31 sierpnia 2023 roku, uwagi mogą składać uprawnione podmioty, tj.: organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową na terenie województwa opolskiego, w obszarze podlegającym konsultacjom;
Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego opiniuje projekt uchwały w sprawie określenia aktualizacji „Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego”, w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia konsultacji tj.: od 11 do 31 sierpnia 2023 roku.
Forma zgłaszania uwag
Uwagi i wnioski do przedmiotowego projektu mogą być wnoszone w terminie 21 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia:
1.w formie pisemnej na formularzu zgłaszania uwag stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole,
2.ustnie do protokołu w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, telefon: 77 4483 276, w godzinach pracy urzędu,
3.za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na formularzu zgłaszania uwag zamieszczonym na powyższej stronie internetowej, na adres: dos@opolskie.pl lub przez platformę e-puap,
4.osobiście podczas spotkań konsultacyjnych, w dniu 30 sierpnia 2023 roku o godzinie 9:00 oraz w dniu 30 sierpnia 2023 roku o godzinie 12:00 w Sali audytoryjnej Budynek „C” przy ul. Hallera 9, 45-082 Opole.

Sporządzenie sprawozdania z konsultacji
Po zakończeniu konsultacji, Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego sporządzi zestawienie uwag oraz przedłoży pod obrady Zarządu Województwa Opolskiego sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji. W terminie do 30 dni od dnia zakończenia konsultacji, Zarząd Województwa Opolskiego rozstrzyga uwagi złożone w trakcie konsultacji.
Publikacja sprawozdania z konsultacji
Niezwłocznie po posiedzeniu Zarządu Województwa Opolskiego, sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji zostanie zamieszczone w serwisie internetowym organizacji pozarządowych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządu Województwa Opolskiego.
Przedłożenie konsultowanego dokumentu pod obrady Sejmiku Województwa Opolskiego
Po zakończeniu konsultacji i przyjęciu przez Zarząd Województwa Opolskiego projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie określenia aktualizacji „Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego”, zostanie on przedłożony pod obrady Sejmiku Województwa Opolskiego.

aPOP_Opolskie 

Formularz zgłaszania uwag i wniosków dla NGO 

Harmonogram konsultacji z NGO 

 Pismo doJST - opiniowanie aktualizacji POP 

Uchwała Nr 10231 z 8 sierpnia 2023r. - skan

szczegóły https://bip.opolskie.pl/2023/08/aktualizacja-programu-ochrony-powietrza-2023-r/
Gmina Gmina Wołczyn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).