Niedziela, 24 września 2023r. | Imieniny: Gerarda, Ruperta, Tomiry
Pokaż menu

Ogłoszenie o wyborach ławników sądowych na kadencję 2024-2027

02 czerwca, 2023
Urząd Gminy Lasowice Wielkie / Google Maps Urząd Gminy Lasowice Wielkie / Google Maps

W związku z tym Prezes Sądu Okręgowego w Opolu zwrócił się do Rady Gminy Lasowice Wielkie z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników na nową czteroletnią kadencję, podając liczbę ławników przewidzianych z terenu Gminy Lasowice Wielkie:

 • do Sądu Rejonowego w Kluczborku - 1 ławnik

Informacje ogólne

Ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów  w głosowaniu tajnym. Przed przystąpieniem do wyborów rada gminy powołuje zespół, który przedstawia na sesji rady gminy swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

 1. Na podstawie art. 158 - Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1)   posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2)   jest nieskazitelnego charakteru,

3)   ukończył 30 lat,

4)   jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

5)   nie przekroczył 70 lat,

6)   jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

7)   posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe. 

Do orzekania  w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególna znajomość spraw pracowniczych.

 1. Na podstawie art. 159 - Ławnikami nie mogą być:
 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 6. duchowni,
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej,
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

UWAGA: Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie. 

III. Na podstawie art. 162 § 1 - Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji, tj. do dnia 30 czerwca 2023 r.

 1. Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia.

Wzór karty zgłoszenia zawarty jest w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2022 r. poz. 2155).

Zgodnie art. 162 § 2. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego. Wymienione dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia,

Ponadto do zgłoszenia kandydata na ławnika:

 • dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Wymienione dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia
 • dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie terminów, o których mowa wyżej oraz zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

 

Uwaga:

 • Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.
 • Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
 • Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.
 • Rady gmin zasięgają od Komendanta Wojewódzkiego Policji albo Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników. Informacje o kandydacie na ławnika uzyskuje się i sporządza na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.

 

Wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika i wzory pozostałych dokumentów można odebrać w Urzędzie Gminy Lasowice Wielkie, pokój nr 6 lub pobrać ze strony BIP Urzędu.

Szczegółowych informacji w sprawie wyboru ławników udziela oraz przyjmuje zgłoszenia:

Urząd Gminy w Lasowicach Wielkich - Biuro Obsługi Rady– pok. 6 - w godz. 800 – 1400 od poniedziałku do piątku - tel. 77 417 54 71 lub 77 417 54 70

Druki zgłoszenia kandydata dostępne są w:

 • Sekretariacie Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich
 • Biurze Obsługi Rady Gminy – pok. 102 I piętro,
 • na stronie BIP Urzędu Gminy

Zgłoszenia kandydatów należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Lasowice Wielkie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2023 r.

Załączniki do pobrania:

 1. Karta zgłoszenia kandydata na ławnika
 2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – wybór ławników.
 3. WZÓR – Formularz o udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego.
 4. WZÓR – Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika.
 5. WZÓR – Oświadczenie dotyczące prowadzonych postępowań
 6. WZÓR – Oświadczenie o władzy rodzicielskiej Gmina Gmina Lasowice Wielkie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).