Środa, 29 maja 2024r. | Imieniny: Magdaleny, Bogumily, Urszuli
Pokaż menu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

03 lutego, 2021
Sławomir Milejski - Praca własna / Wikipedia / CC BY-SA 4.0 Sławomir Milejski - Praca własna / Wikipedia / CC BY-SA 4.0

Lasowice Wielkie, 2021 - 02 - 03

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Wójt Gminy Lasowice Wielkie na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020 r., poz. 65, 284, 471, 782   ) podaje do publicznej wiadomości;

 

że został ogłoszony pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lasowice Wielkie położonych w obrębie geodezyjnym Lasowice Małe i Tuły;

 

  1. Wadium należy wpłacić na rachunek Urzędu Gminy Lasowice Wielkie w Banku Spółdzielczym

Namysłów Oddział Lasowice Małe nr konta 08 8890 1053 0000 1094 2007 0003. Warunek

wniesienia wadium będzie spełniony wówczas, jeżeli środki pieniężne znajdą się na w/w

rachunku organizatora przetargu nie później niż 3 dni przed dniem przetargu tj. do dnia

01 marca 2021 r.

  1. Przetarg odbędzie się w dniu 04 marca 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

99A w Sali nr 04 (na parterze) ;

 9.00 - przetarg na nieruchomość położoną w miejscowości Lasowice Małe o numerze

23/6 AK_ 2 o powierzchni 0,2862 ha; 34.500,00 zł, wadium 10 %; 3.450,00 zł

9.30 - przetarg na nieruchomość położoną w miejscowości Laskowice o numerze

34/4, AK_5 o powierzchni 0,1400 ha; 28.100,00 zł, wadium 10 %; 2.810,00 zł

 III. Wadium wpłacone przez kandydatów, którzy nie wygrali przetargu zostanie zwrócone po

rozstrzygnięciu przetargu, a kandydatowi na nabywcę, który wygrał przetarg zostanie zaliczone

na poczet ceny nabycia w/w nieruchomości.

  1. Wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz Gminy Lasowice Wielkie w przypadku, gdy

osoba, która wygrała przetarg, uchyli się od zawarcia umowy kupna – sprzedaży.

  1. Kandydat na nabywcę jest zobowiązany uiścić cenę sprzedaży najpóźniej w dniu zawarcia

umowy notarialnej kupna – sprzedaży.

  1. Koszty notarialne w całości ponosi Nabywca.

VII. Nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie są przedmiotem

zobowiązań.

VIII. Uczestnicy przetargu winni przed przystąpieniem do licytacji przedstawić Komisji Przetargowej:

1) osoby fizyczne - dowód potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport);

2) osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej - aktualny wypis z właściwego

rejestru oraz upoważnienie udzielone przez organ przedstawicielski;

3) pełnomocnicy - pełnomocnictwo do uczestnictwa w przetargu (w formie pisemnej) lub

pełnomocnictwo do nabycia nieruchomości (w formie aktu notarialnego);

4) małżonek zamierzający samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego –

pisemną zgodę współmałżonka;

5) dowód wpłaty wadium.

  1. Nie przedłożenie wymaganych dokumentów wymienionych w ust. 1 skutkować będzie nie

dopuszczeniem do uczestnictwa w przetargu.

W/w nieruchomość jest opisana szczegółowo w operacie szacunkowym dostępnym w siedzibie Urzędu Gminy Lasowice Wielkie, 46-282 Lasowice Wielkie 99 A, pok. Nr 3, I. p.

Z regulaminem przetargu wprowadzonym zarządzeniem Wójta Gminy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Lasowice Wielkie ( pok. Nr 3, I p. ) jak również na stronie www.bip.lasowicewielkie.pl

 

     Wójt Gminy

/ - / Daniel Gagat

 

 
Gmina Gmina Lasowice Wielkie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).