Środa, 6 grudnia 2023r. | Imieniny: Mikołaja, Jaremy, Emiliana
Pokaż menu

2023-09-29 Informacja dotycząca kontroli nieruchomości niezamieszkałych w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

29 września, 2023
Urząd Miejski w Kluczborku / Google Maps Urząd Miejski w Kluczborku / Google Maps

Informacja dotycząca kontroli nieruchomości niezamieszkałych w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

Burmistrz Miasta Kluczborka informuje, że zgodnie z art. 6 ust. 5a, 5aa  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023r., poz. 1469 t.j.) oraz zgodnie z Zarządzeniem Nr Br.0050.150.2023 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 4 września 2023r.w sprawie planu kontroli na lata 2023-2024 od miesiąca października 2023r. rozpocznie się  kontrola wszystkich właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, którzy pozbywają się odpadów komunalnych i którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, a zobowiązani są do zawarcia umowy na odbiór odpadów z przedsiębiorcą odbierającym odpady, wpisanym do rejestru działalności regulowanej - wykaz podmiotów dostępny jest na stronie internetowej www.kluczbork.eu w zakładce Gospodarka Odpadami Komunalnymi.

Kontrola obejmować będzie:

1)    stwierdzenie posiadania przez właścicieli nieruchomości, umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zawartej z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanym do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Kluczborka,
2)    zgodność postanowień umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z wymaganiami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kluczbork oraz ze sposobem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ust. l ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
3)    udokumentowanie wykonania obowiązku pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w postaci dowodów zapłaty za usługi odbioru odpadów komunalnych wystawionych przez przedsiębiorę, z którym zawarta jest umowa na świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Planowane kontrole przeprowadzane będą:

1)    bezpośrednio na nieruchomości, lub
2)    w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kluczborku, poprzez zobowiązanie właścicieli nieruchomości objętych kontrolą do okazania wymienionych wyżej dokumentów,
3)    w sposób zdalny za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896, 1933 i 2042) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344)
Gmina Gmina Kluczbork

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).