Dyrektorka, przedsiębiorcy i proboszcz


Laureatami tegorocznych Róż Olesna zostali: Ewa Janiszewska-Dandyk, dyrektorka Warsztatu Terapii Zajęciowej, twórcy holdingu DeSilva Sylwia i Krzysztof Respondkowie oraz Krzysztof Kasprzyk, a także ks. proboszcz Walter Lenart.

Róże Olesna to najważniejsze nagrody, które są wyrazem społecznego uznania. Burmistrz Sylwester Lewicki wręcza je w czasie najważniejszego święta – Dni Olesna. Zawsze w niedzielę, tym razem 28 lipca, przy licznie zgromadzonej publiczności w oleskim amfiteatrze. Święto miasta to doskonała okazja do wyróżnienia osób, które odgrywają znaczącą rolę – mówi burmistrz Sylwester Lewicki. – Prowadząc czy to działalność gospodarczą, czy angażując się społecznie, mają ogromny wpływ na życie naszych mieszkańców.
Pierwszą z Róż otrzymała Ewa Janiszewska-Dandyk, która od 2004 roku jest dyrektorką Warsztatu Terapii Zawodowej w Oleśnie. Pod jej kierownictwem WTZ stał się jedną z największych tego typu placówek na terenie województwa opolskiego. Aktualnie ma w swojej pieczy 40 podopiecznych.

Dzięki jej zaangażowaniu osoby niepełnosprawne, na tyle, na ile to możliwe, uczestniczą w życiu społecznym, nabierając dzięki temu wielu umiejętności – przedstawiał sylwetkę nagrodzonej burmistrz.
Ewa Janiszewska-Dandyk wspólnie z pracownikami stara się likwidować bariery, które uniemożliwiają podopiecznym pełnowartościowe funkcjonowanie w rodzinie i społeczeństwie. WTZ realizuje wiele projektów. Chociażby wspólne pasje, podczas których młodzież oleskich szkół i podopieczni Warsztatu prezentują swoje zainteresowania oraz umiejętności. W ten oto naturalny sposób wchodzą we wzajemne relacje, pozwalające otworzyć się na wspólną obecność w życiu społecznym.
A efektem świadczącym o dobrej i przyjaznej współpracy opiekunów i uczestników placówki są piękne przedmioty i wyroby rękodzielnicze obecne praktycznie w każdym oleskim domu.

To zaszczyt móc znaleźć się w gronie wyróżnionych Różami Olesna, ale też zaszczytem jest codzienna praca z osobami niepełnosprawnymi – mówi Ewa Janiszewska-Dandyk. – To wspaniali ludzie, którzy dają mi inspirację i motywują do dalszych działań. Dziękuję także pracownikom, którzy są inkubatorem pomysłów wdrażanych w życie. To dzięki nim nasi podopieczni są widoczni w mieście i strefie zawodowej.
Drugą z Róż otrzymali Sylwia i Krzysztof Respondkowie oraz Krzysztof Kasprzyk. Są twórcami holdingu DeSilva, który skupia różne działalności, począwszy od gospodarstwa rolnego o profilu mleczno-mięsnym. Zajmują się też hotelarstwem, współpracują z międzynarodową siecią Accor. Posiadają 17 obiektów, a ich holding zalicza się do największych w Polsce firm hotelarskich o rodzimym kapitale.
Holding zajmuje się również budową dużych osiedli mieszkaniowych oraz budynków komercyjnych, ale także wynajmem powierzchni biurowych i mieszkalnych.
Poprzez swoją działalność gospodarczą laureaci stali się marką rozpoznawalną w kraju i za granicą. Jednak realizując naprawdę duże przedsięwzięcia, nie zapominają i chętnie wspierają lokalne oleskie inicjatywy. Zaś inwestując środki finansowe w budowę nowych budynków i obiektów na terenie Olesna, przyczyniają się do rozwoju i poprawy komfortu życia jego mieszkańców.

To dla nas bardzo ważna nagroda – mówi Sylwia Respondek. – Dowód na to, że to, co robimy jest zauważalne i doceniane. Budujemy w Piasecznie koło Warszawy, w Opolu, Kluczborku, ale też w rodzinnym Oleśnie. Właśnie rozpoczęliśmy kolejną budowę w Świerczu, gdzie już stoi blok mieszkalny. Powstaną tam szeregowce, dwa zespoły, każdy po trzynaście budynków. To dla nas nowe wyzwanie. Mamy nadzieję, ze będzie to piękne osiedle, na miarę XXI wieku.
Różę Olesna otrzymał ks. Walter Lenart, proboszcz oleskiej parafii, który święcenia kapłańskie przyjął w 1989 roku.
Ksiądz z Olesnem związany jest od 2010 roku, od 9 lat jest nie tylko proboszczem, lecz przede wszystkim duszpasterzem i gospodarzem parafii. Poza godzinami spędzonymi w konfesjonale, kilometrami przebytymi podczas corocznych, zimowych wizyt w domach parafian, wypełnianiem codziennych obowiązków kapłana, podejmuje wiele inicjatyw, mających na celu rozwój parafii.

Dzięki proboszczowi mogliśmy godnie uczcić stulecie kościoła Bożego Ciała oraz pięćsetlecie konsekracji kościoła świętej Anny – mówi włodarz Olesna. – Jako gospodarz w sposób wyjątkowy dba o nasze oleskie świątynie. Umiejętnie pozyskując wsparcie parafian oraz współpracując z urzędem przy pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych.
Proboszcz przeprowadził gruntowny remont w kościele pw. Bożego Ciała oraz w kościele pw. św. Anny. Miejscu wyjątkowym – perle Opolszczyzny, które w 2018 r. otrzymało zaszczytny tytuł Pomnika Historii.

Ma dar skupiania wokół siebie ludzi, w tym również młodych – mówi Sylwester Lewicki. Świadczą o tym organizowane przy współpracy księży wikariuszy festyny czy rowerowe rajdy rodzinne, liczne pielgrzymki parafialne.
A trzy lata temu oleska młodzież mogła integrować się z pielgrzymami z Meksyku, Peru i Niemiec. Przyjechali tu, by wspólnie z oleskimi parafianami udać się do Krakowa na Światowe Dni Młodzieży.

Być proboszczem parafii, w której herbie jest róża i która ma kościół w kształcie róży, cóż tu dużo mówić, po prostu bardzo dziękuję – mówi ks. proboszcz.
W czasie uroczystej sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w piątek 26 lipca w Miejskim Domu Kultury, burmistrz Sylwester Lewicki odznaczył także osoby zasłużone dla gminy Olesno.
Medale Zasłużony dla Ziemi Oleskiej odebrali:
Jerzy Liberka, który zawodowe życie związał z budownictwem drogowym i mostowym. Uczestniczył w projektowaniu, remontach i budowie wielu dróg, mostów i chodników w gminie Olesno. Jest członkiem Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, a obecnie pracuje w kluczborskim oddziale GDDKiA. Był wieloletnim radnym powiatowym. Pełni funkcję wiceprezesa Zarządu Gminnego i członka Prezydium Zarządu Powiatowego Związku OSP RP. Kocha gołębie – jest wiceprezesem oddziału w Kluczborku i prezesem sekcji Olesno Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych. Jego pasją jest także wędkarstwo, toteż został wiceprezesem Zarządu Okręgu w Opolu i wiceprezesem Zarządu Koła Olesno Miasto Polskiego Związku Wędkarskiego. Swoje sportowe fascynacje realizuje jako prezes Zarządu Oleskiego Klubu Sportowego i członek zarządu kilku kadencji.
Krzysztof Zbączyniak od 1990 r. jest kierownikiem warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu. Jego prawdziwą życiową pasją jest harcerstwo. Był wieloletnim komendantem hufca w Lublińcu i jednym z twórców ośrodka harcerskiego w Kokotku. Dzięki jego zaangażowaniu w 2008 roku. reaktywowana została działalność harcerska w Oleśnie, czego efektem jest powstanie w 2010 r. szczepu Feniks. Jest Kawalerem Orderu Uśmiechu, nagrodzonym medalem Komisji Edukacji Narodowej i Krzyżem zasługi dla ZHP.
Franciszek Toman, oleśnianin z urodzenia, z zawodu elektryk, który jest społecznym opiekunem sanktuarium św. Anny. Od rana do wieczora, na każde zawołanie, na każdy telefon otwiera zabytkowy kościół licznie zdążającym turystom, pielgrzymom i gościom. Nierzadko opowiada o historii i kulcie tego miejsca, dogląda, nadzoruje prace restauracyjne, sprząta, pielęgnuje „oleską różę zaklętą w drewno”.
Maria Podgórska pełniła funkcję dyrektorki Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Oleśnie. Była koordynatorem wielu projektów dla osób niepełnosprawnych, współfinanso- wanych ze środków EFS. Od 2009 roku jest prezeską Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Oleśnie, który dzięki jej zaangażowaniu ciągle się rozwija. Z bogatej oferty edukacyjno-kulturalno-informacyjnej skorzystało już ponad 300 osób. W ofercie Stowarzyszenia jest nauka języków obcych, zajęcia rehabilitacyjne, komputerowe, taneczne, wyjazdy do muzeów, filharmonii.
Pani Maria z zespołem redakcyjnym wydawała czasopismo „Oleska Popołudniówka – magazyn nie tylko dla seniorów”. Aktualnie jest koordynatorką projektu „Jak dobrze mieć sąsiada” finansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. MK

Główne

To zdjęcie na podwał (odciąć Lewickiego z prawej, i Kucharczyka z lewej)

Wstecz Akt oskarżenia dla dzieciobójczyni
Dalej Mają swój Egipt