Burmistrz bez absolutorium


Tak na ostatniej sesji Rady Miejskiej zdecydowali radni. Nie zatwierdzili oni również sprawozdania finansowego gminy i wykonania budżetu za 2018 rok, a wiec wtedy, gdy gminą rządził Robert Świerczek. 

Od tego roku zmieniły się zasady udzielania burmistrzowi absolutorium. Ma on obowiązek do 31 maja przedłożyć raport o stanie gminy za poprzedni rok. Nad tym raportem musi odbyć się obowiązkowa debata, w której wezmą udział radni i chętni mieszkańcy.

Raport o stanie gminy Byczyna za rok 2018 przygotował sekretarz gminy Jakub Goliński przy współpracy pracowników urzędu.  Jest to obszerny, 60-stronicowy dokument, w którym zebrane zostały najistotniejsze zagadnienia dotyczące realizacji zadań – m.in. finansów i inwestycji. W raporcie przedstawiono trudną sytuację finansową gminy spowodowaną zaciągnięciem w 2017 r. od Komunalnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (KFIZ) pożyczki na kwotę 65 milionów złotych, której oprocentowanie zwiększyło zadłużenie gminy o ponad 25 mln zł. Na koniec 2018 r. wyniosło ono ponad 71 mln. 

– Stwarza to realne zagrożenie realizacji zadań gminy w kolejnych latach – powiedział Jakub Goliński, który omawiał raport. – Szczególnie trudne mogą być lata 2023-2031, gdyż zobowiązania z tytułu umów z KFIZ, kredytów i odsetek od nich naliczonych będą wynosiły rokrocznie około 6-7 milionów.

Zwrócono też uwagę, że nie zrealizowano planowanych dochodów na kwotę ponad 5 mln (ze sprzedaży inkubatora w Polanowicach i przeszacowanych dochodów z podatków od nieruchomości od osób fizycznych). 

Ocenie poddano również inwestycje wykonane i planowane oraz realizację projektów. Większość z nich oceniono bardzo krytycznie, m.in. budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, ścieżkę rowerową Kochłowice-Biskupice-Polanowice i renowację zabytkowych murów obronnych. Tylko w 40 procentach zrealizowany został projekt „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego”, a w 23 procentach  „Twoje życie – nasza wspólna sprawa II” prowadzone przez Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej. `

Po prezentacji raportu odbyła się dyskusja. W jej trakcie głos między innymi zabrał radny Damian Gocejna. Pytał, czy winni słabej realizacji projektów poniosą konsekwencje. Z kolei radny Zygmunt Wiśniewski dopytywał, z czego gmina będzie płacić od roku 2023 po 7 mln zł zobowiązań wobec KFIZ oraz, czy uzyska ona dotacje za zrealizowaną już m.in. ścieżkę rowerową.

W odpowiedzi burmistrz Iwona Sobania stwierdziła, że ewentualne decyzje o konsekwencjach podjęte zostaną po zakończeniu projektów. Natomiast pieniądze na spłatę rat pochodzić będą z poczynionych oszczędności oraz ze środków znajdujących się na koncie spółki Rycerska Byczyna, czyli z tych, które zostały pożyczone. 

W debacie nie wziął udziału żaden z mieszkańców gminy. Zakończyła się ona wystąpieniem burmistrz Iwony Sobani.

– Raport został sporządzony po to, ażeby ocenić burmistrza za poprzedni rok i wiąże się on z poprzednią kadencją – powiedziała pani burmistrz. – Kadencję tę mieszkańcy ocenili negatywnie, dlatego dzisiaj na tym miejscu nie ma poprzedniego burmistrza, tylko jestem ja. Państwo mają teraz podjąć decyzję o wotum zaufania dla burmistrza. Dotyczy to stanu gminy za 2018 rok. Nie może on być oceniony dobrze. Gdybym była teraz na państwa miejscu na pewno nie udzieliłabym wotum zaufania poprzedniemu burmistrzowi. Proszę was, żebyście zagłosowali przeciw. To samo dotyczy absolutorium.

W wyniku głosowania burmistrz Byczyny nie otrzymał wotum zaufania za rok 2018. Przeciwko udzieleniu wotum głosowało 9 radnych, a 3 wstrzymało się od głosu. Dwóch radnych było nieobecnych.

W następnej kolejności skarbniczka Edyta Sztucka przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Byczyna za 2018 rok. Potem przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zygmunt Wiśniewski  zaprezentował stanowisko komisji w sprawie udzielenia absolutorium.

– Pracowaliśmy w czteroosobowym składzie – tłumaczył Zygmunt Wiśniewski. – Dwie osoby były za nieudzieleniem absolutorium, dwie od głosu się wstrzymały. Powstał pat. Stanowisko wypracowaliśmy w drodze kompromisu. Proponujemy państwu radnym udzielenie burmistrzowi Byczyny absolutorium z zastrzeżeniami. Taką też opinię wysłaliśmy do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

RIO pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej. 

Za udzieleniem absolutorium zagłosowało pięciu radnych: Gabriela Paszek, Grzegorz Kapica, Krzysztof Janki, Barbara Maślanka i Aneta Spodymek-Oberska. Przeciwko byli: Zygmunt Wiśniewski, Władysław Buła i Damian Gocejna. Z prawa do wstrzymania się od głosu skorzystali: Urszula Bilińska, Adam Radom, Jacek Kulisiński i Grzegorz Bednarek. Na sesji nie było Krzysztofa Kulika i Dariusza Radosza.

Ponieważ uchwała o udzielenie absolutorium burmistrzowi Byczyny nie uzyskała wymaganej większości głosów, problem pozostał nierozstrzygnięty – nie udzielono absolutorium, ale też nie odmówiono jego udzielenia.

– Taka sytuacja jest dopuszczalna – powiedział radca prawny Jerzy Dela. – Rozstrzygnięcie nie zapadło ani w jednym, ani drugim kierunku. Formalnie sprawa się kończy.

Elżbieta Wodecka

Wstecz Kolejne medale do kolekcji
Dalej Opowiadane dziedzictwo